Grondslag en doel:

GRONDSLAG.

Artikel 3.

De vereniging aanvaardt de Bijbel als Gods Woord en gaat daarom uit van het beginsel dat de zangkunst te waarderen is als een gave Gods en een middel tot verrijking van het godsdienstige leven.

 

DOEL

Artikel 4.

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de zang in het algemeen en van het christelijk lied in het bijzonder, eventueel met instrumentale begeleiding.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door de volgende activiteiten, die niet in strijd mogen zijn met de grondslag en het doel van de vereniging, zoals deze omschreven zijn in artikel 3 en artikel 4 lid 1;

a. het houden van repetities;

b. het geven van concerten en uitvoeringen;

c. het verlenen van medewerking aan kerkdiensten en bijeenkomsten;

d. het deelnemen aan- en/of organiseren van evenementen op muzikaal gebied, zoals concoursen enzovoorts;

e. alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn voor de ontwikkeling en instandhouding van de vereniging.

Er is een huishoudelijk reglement en de statuten staan genoteerd bij de notaris.