Privacyverklaring

  • Afdrukken

De Christelijk Gemengde Zangvereniging “Hallelujah ” hierna te noemen Hallelujah hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 

Hallelujah houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot uitsluitend die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

Ons beroepen op een wettelijke grondslag als wij uw persoonsgegevens verwerken;

Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als Hallelujah zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Hallelujah verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Administratieve doeleinden

-         Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De lidmaatschapsovereenkomst

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hallelujah de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Naam

-         Adres

-         Woonplaats

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

-         Geslacht

-         Geboortedatum

-         IBAN nummer

-         Stemsoort

 

Uw persoonsgegevens worden door Hallelujah opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

-         gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

 

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Hallelujah verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-         Het fotograferen van de groep en/of individuele leden voor plaatsing op de koorwebsite
(www.hallelujah-vianen.nl), in programmaboekje en nieuwsbrief.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De schriftelijke toestemming van de betrokkene

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Hallelujah de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-         Naam

-         Adres

-         Woonplaats

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

 

Uw persoonsgegevens worden door Hallelujah opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de afgesproken periode op basis van de schriftelijk gegeven toestemming of tot intrekking van die toestemming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-         De noodzaak voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

-         Alle personen die namens Hallelujah van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-         Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-         Wij pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-         Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Secretariaat CZV Hallelujah

p/a Olmenstraat 2

4131 BJ Vianen

Tel: 0347-374101
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.